EUR til SEK


 

Skal du ud og rejse?

 

EUR til SEK


Euro till svenska kronor (EUR to SEK)

Euron (förkortad till EUR) är den gemensamma europeiska valutan som används i 19 av EUs nuvarande 28 medlemsländer. De deltagande länderna utgör Eurozonen och består totalt av cirka 337 miljoner europèer. Sverige har fortfarande inte infört euron. I 2003 ägde en folkomröstning rum där svenskarna fick rösta om Sverige skulle införa euron och den gång blev resultatet nej. Därför måste vi ofta växla SEK till EUR. Sverige är däremot väldigt beroende av euron, eftersom svenska bolag handlar mycket med eurozonen.

De 19 euroländerna är: Litauen, Lettland, Estland, Slovakien, Cypern, Malta, Slovenien Grekland, Finland, Portugal, Österrike, Nederländerna, Luxembourg, Italien, Irland, Frankrike, Spanien, Tyskland och Belgien.

Eurons historia: Svenskt nej tack och stor kris

Euron blev införd som valuta den 1:a januari 1999, men idén om en gemensam valuta går helt tillbaka till 1969. I 2003 ägde en folkomröstning rum i Sverige om man skulle införa euron. Ja-sidan argumenterade för att införandet av euron skulle öka handeln, ge fler jobb och högre tillväxt. De menade också det skulle ge oss mer inflytande och att ett utanförskap skulle kunna skada Sverige.

Nej-sidans argument var att Sverige skulle må bäst med en självständig penningpolitik där de har en egen valuta, ränta samt riksbank. De fruktade också att priserna skulle öka med ett EMU-medlemskap, som en följd av byte av datasystem, omställningskostnader och ”avrundningsproblemet”. Annars menade de också att ett medlemskap skulle kunna försvaga demokratin och hota jämställdheten. Folkomröstningen slutade med 55,91% till nej-sidan och 42,02% till ja-sidan.

Det här är ett mycket diskuterat ämne i svensk politik, men än så länge har det inte blivit gjord någon ny folkomröstning. EU har flera gånger försökt få Sverige till att införa euron utan att lyckas. Andra länder som också står utanför euron är Danmark, Polen, Tjeckien, Kroatien, Rumänien, Ungern och Bulgarien. Innan Brexit var också Storbritannien ett av dem länderna som hade en egen valuta.

Även om euron är en ung valuta, så har den gått igenom flera kriser.  Den kanske kändaste hände år år 2010 och några år framöver då finanskrisen nådde Europa på allvar. Land som Grekland, Irland, Spanien, Portugal och Cypern hade stora ekonomiska kriser. Räntorna på ländernas statsskuld var skyhöga. Grekland var speciellt nära på att falla. Det fick eurozonen att dela ut enorma stödpaket till de länderna som blev drabbat hårdast. Detta på grund av fruktan för att hela euron, och därmed också ekonomien i ekonomiskt sunda länder som Tyskland och Frankrike, skulle kollapsa totalt.

Blev den här krisen större eller mindre på grund av euron? Det beror på vem man frågar. Euro-kritiker menar att krisen blev större, eftersom länderna i eurozonen inte kunde föra en självständig penning- och valutapolitik och på det sättet tillpassa ländernas ekonomi till den globala finanskrisen. Tillhängare av euron menar däremot att krisen blev mindre på grund av euron. Detta eftersom eurozonen agerade som en samlad enhet med en mycket större positiv effekt än vad varje land skulle kunna utgöra själv.